نیمکت هوشمند _ سوالات چهارم و پنجم و ششم

کمک آموزشی مقطع ابتدایی

درس هشتم ( آهن ربا ) علوم چهارم

سوالات تشریحی

1 – هر آهن ربا چند سر دارد  و بگویید به هر یک از آن ها چه می گویند ؟

2 – چگونه می توان به کمک یک آهن ربا که قطب های آن معلوم است ، قطب های یک آهن ربای دیگر را مشخص کرد ؟

3 – چگونه می توان آهن ربای الکتریکی ساخت ؟

4 – چگونه می توانیم آهن ربای الکتریکی خود را قوی تر کنیم ؟

5 – قدرت یک آهن ربای الکتریکی به چه مواردی بستگی دارد ؟

6 – قطب آهن ربا را تعریف کرده و منظور از قطب شمال و جنوب آهن ربا چیست ؟ هر کدام از قطب ها را با چه علامتی نشان می دهند ؟

سوالات تکمیلی

7 – اگر قطب های هم نام دو سر آهن ربا را به هم نزدیک کنیم ، یکدیگر را ......... می کنند .

8 – هر یک از دو سر آهن ربا ......... نامیده می شوند .

9 – آن سر آهن ربا که به سمت شمال زمین قرار می گیرد قطب ........ نامیده می شود .

10 – آن سر آهن ربا که به سمت ......... زمین قرار می گیرد قطب جنوب می گویند .

11 – در آهن ربا قطب های غیر هم نام یکدیگر را ........... می کنند .

12 – به میخی که توسط  یک باتری و مقداری سیم ، آهن ربا شده باشد آهن ربای ........... می گویند .

13 – اگر دو قطب آهن ربا ............. باشند هم دیگر را جذب می کنند .

14 – در آهن ربا ، قطب های ....... یکدیگر را جذب می کنند .

سوالات چهار گزینه ای

15 – چه قطب هایی در آهن ربا هم دیگر را جذب می کنند ؟

         الف ) شمال با شمال               ب ) جنوب با شمال            ج ) جنوب با جنوب                   د ) در همه حالت

16 – خاصیت آهن ربایی در کدام قسمت آهن ربا بیش تر است و میتواند سوزن بیش تری جذب کند ؟

          الف ) قطب شمال                    ب ) قطب جنوب

             ج ) وسط آهن ربا                    د ) دو سر آهن ربا

17 – در کدام قطب آهن ربا ، خاصیت آهن ربایی کم تر است ؟

          الف ) جنوب                                 ب ) شمال

             ج ) دو سر آن                            د ) وسط

سوالات صحیح و غلط

جمله ی صحیح یا غلط را با علامت ( × ) مشخص کنید .

18 – دو سر آهن ربا میخ یا سوزن بیش تری را جذب می کنند .

                        ص                                   غ

19 – قدرت آهن ربای الکتریکی به تعداد باتری های آن بستگی دارد .

                        ص                                   غ

20 – خاصیت آهن ربایی در همه جای آهن ربا یکسان است .

                        ص                                   غ

21 – در آهنربای الکتریکی هر چه تعداد دور سیم پیچ ها بیش تر باشد قدرت بیش تری دارد .

                        ص                                   غ

22 – دو قطب هم نام آهن ربا هم دیگر را جذب می کنند .

                        ص                                  غ

23 – برای نام گذاری قطب های آهن ربا می توان دو آهن ربا را به هم نزدیک کرد .

                        ص                                  غ

24 – به وسیله ی نیروی برق می توان آهن ربا ساخت .

                        ص                                  غ

[ جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 8:25 ] [ محتبی آرمیده ]

[ ]